Knesselare vierde Vlaanderen Feest (met muziek en een slaregentje)

Zondag 2 juli om 11 uur. In het Hemelrijkpart organiseerde de Cultuurraad in samenwerking met de muziekvereniging WIK en folkgroep Boreas een aperitiefconcertje in het kader van de Vlaamse Feestdag. De regen probeerde het feestje te verknallen, maar dat is niet helemaal gelukt. Muzikanten boden al bij al moedig weerstand… Een gelegenheid om eens terug te kijken naar de historiek van de Guldensporenfeesten in Knesselare. Dat doen we nu en op 11 juli.

Het elfjulifeest is in Knesselare een lange traditie. Ze werden al in de jaren 1890 georganiseerd door de Knesselaarse Strijdbroeders, een vereniging met een Vlaamsgezind profiel. Voor wie niet meer zou weten waarom de Vlaamsgezindheid toen prominent aanwezig was bij tal van culturele verenigingen, laten we enkele Strijdbroeders van toen aan het woord.

Victor De Lille, uitgever van ’t Getrouwe Maldeghem en erelid, schreef dan: “België gelijkt aan een beddeken waar Waal en Vlaming samen slapen, maar de Waal moet altijd de schoonste plaats hebben en hij trekt de warme dekens naar zijn kant”.

Een toespraak van bestuurslid Alfons Arnaut leert ons iets meer over de taalsituatie toen: “Ga naar de steden en groote dorpen, alleman spreekt maar in ’t Fransch. Men koopt, men verkoopt, men bestelt, men gebiedt, men ontvangt bevelen in ’t Fransch. Dit hooren we alle dagen en de knechten en meiden die in stad hebben gewoond, hunne taal gelijkt aan een orgelspel vol valsche noten… De bijzonderste familiën in de stad spreken allen Fransch, die van den buiten apen de steedsche na… Vele briefwisselingen aan onze gemeentebesturen zijn uitsluitend in ’t Fransch… De Vlamingen dienen vooral de Vlaamsche gazetten te verkiezen boven Fransche… Na een pleidooi voor “Vlaamsch” in het parlement, in de gerechtelijke wereld, en bij “den ijzeren Weg”, vervolgt hij: “Hoe gaat het te Brussel in die kabinetten, in die middenbesturen, in die groote bureelen? Alles Fransch en Fransch!… Onze onderwijsgestichten, en zoo zijn er vele, verfranschen de opvoeding onzer zonen. Het gaat zoo ver, dat Vlaamsche jongelingen bijkans in ’t Vlaamsch niet kunnen bidden… De nonnen vooral maken van onze meiskens fransche typen… Zijn wij dan geen vrije Vlamingen meer?… In kunst, in handel, in geleerdheid, in rijkdom, in mannenmoed en treffelijkheid evenaren en overtreffen wij de Walen, waarom op taalgebied ten achter gebleven?”, aldus nog Arnaut.

ticket_4

Programma elfjuliviering (2 juli): Ook Boreas, met een drietal Knesselarenaren, was van de partij. Klik hier voor een kennismaking met Boreas

Bekijk hieronder de prentenbak uit de collectie van Paul voor de jongste edities van elfjuli. Beelden WIK 2006-2016 We voegden er nog enkele beelden van de buiïge editie 2017 aan toe.

Deze slideshow vereist JavaScript.