De papieren fusie is onderweg. We zien wel?

Hoe zou het nog met die fusie zijn? Stillekes. Het is een evenement dat vooralsnog in alle discretie wordt voorbereid. Op de jongste gemeenteraad ging het even over drie voorbereidende documenten. Een Aalters, een Knesselaars en eentje van Pieter De Crem. We vatten ze voor u samen, met hier en daar een ?…

HIER IS AALTER (TEKST 1)

De eerste tekst (Immersienota, 9 juni) is genotuleerd door de Aalterse secretaris. We vatten samen.

De fusie komt er omdat besturen complex is geworden. Dat klopt, natuurlijk. Niet zo lang geleden volstonden een secretaris, een champetter, een OCMW-secretaris en een bediende om Knesselare te besturen. Maar precies één zin verderop lezen we dat er vandaag al veel schaalvergroting is (politie, brandweer, onderwijs, dienstverlening). Samenwerken kon/kan dus ook zonder fusie dus. Was de fusie iets van moeten, of iets van willen? Kon het ook anders? We zullen het nooit weten.

De Aalterse tekst zet meteen de pikorde vast. Na de principiële goedkeuring door beide gemeenteraden op 23 mei 2017 zijn het de secretaris en financieel-beheerder van Aalter die de operatie coördineren. Hun Knesselaarse collega’s mogen hen “bijstaan”.

Dan volgt een stappenplan voor de voorbereiding van de fusie. Die omvat vier fasen: het ‘voortraject” (voor 23 mei, in alle discretie na maanden stille voorbereiding), het publieke voortraject (23 mei tot 31 dec. 2017), de administratief-technische voorbereiding van de fusie (2018), de eigenlijke fusie met overdrachten personeel, roerend en onroerend goed.

Fase twee, waar we nu bijna doorheen zijn, is die van de vergelijking. Hoe draait Aalter, hoe draait Knesselare? Wat zou waar verbeteren? Voorlopig geen idee. Ons werd medegedeeld dat de nieuwe gemeente Aalter zal heten, met de bekende buitengrenzen. “Alle Aalterse processen zullen worden gekruist met die van Knesselare”, klinkt het. En Aalter maakt de ‘fiches’ van 147 ‘processen’ waarover de fusiegesprekken moeten gaan. Knesselare mag wat ‘voorstellen’ doen.

Informatie

De voorbereiding zou verlopen via “drie sporen”.

Spoor 1: De fusie moet “op het netvlies van de burgers worden geplakt” via de media, met een  logo, , een website, banners en vlaggen, informatiekranten, een brochure en een ‘fusiefoon’ en twee info- en overlegvergaderingen (20 juni in Knesselare, de dag nadien in Ursel)… De fusie moest een verhaal worden dat “mee gedragen wordt door de inwoners” en de bevolking moet “op verschillende manieren worden betrokken bij de fusie”. “Gedragen“, en “betrokken“?… Wie heeft daar veel van gemerkt?

Spoor 2: Lijkt een doorslag van het eerste. De burger moet door de gemeentelijke diensten (sport-, jeugd- en cultuurdiensten) worden “ondergedompeld in de fusierealiteit. Met gezamenlijke fietstochten, een quiz, sporttornooien, een verenigingsbeurs, een busrondrit… Zelfde vraag. En veel onduidelijkheid. Waar bleef de raadpleging van de Knesselaarse “raden”? Diensten zijn bevolkt door personeelsleden, raden door vrijwilligers. Die Knesselaarse raden (Feestraad, Sportraad, Cultuurraad…) waren hier tientallen jaren actief en hebben met vallen en opstaan goed werk verricht. Als inspraakorganen werden ze niet geraadpleegd.

Spoor 3: Gaat over de praktische uitwerking binnen de administratie. Coördinatiewerkgroepen en procesteams buigen zich over de praktische veranderingen (organisatie van verkiezingen, de op til zijnde wijzigingen burgerlijke stand, ruimtelijke ordening… en vanaf 2019 over budget en belastingen.

Samengevat: Het fusietreintje rijdt, maar voorlopig toch erg traag en vooral in één richting. Of ze wordt “gedragen door de inwoners”? We merken er weinig van. Maar toegegeven, het volk mort niet.

HALLO, HIER IS KNESSELARE (TEKST 2)

Na die ‘Aalterse’ nota mocht Knesselare reageren. Dat gebeurde in een tweede document, ‘Feedback op de immersienota’ (28 juni). Tien bladzijden huiswerk. Knesselare stelde voor meer te doen dan behoudsgezind te vertrekken vanuit een ‘vergelijking’ van de huidige situatie in de twee gemeente om uit die vergelijking de “beste optie” te kiezen (zie nota Aalter), maar te vertrekken van een “blanco blad”. Een aanpak waarbij “gelijkwaardigheid” vooropstaat.

Knesselare noteerde in de feedback-nota dat “participatie en communicatie” de voorwaarden moesten zijn om tot een goede fusie te komen. Merkwaardig toch, want van participatie en communicatie was er bij de beslissing om te fuseren (al genomen in mei 2017) nauwelijks sprake.

Knesselare stelde in het document terecht vragen over het personeel (wie, waar, hoe…). Maar werden die vragen dan niet gesteld vooraleer er beslist werd over de fusie? Was het niet wat laat om op pas op 28 juni in een feedback-document vast te stellen dat Aalter “nagenoeg niet voorziet” in duidelijkheid voor het personeel”. Waarom pas eind juni pleiten voor “communicatie” met de diverse doelgroepen, en “dialoog met de bevolking”, en “een oefening rond de gewenste identiteit van de nieuwe gemeente”…

Wat nam Pieter De Crem daar uiteindelijk over mee in zijn nota? Weinig…

TEKST DRIE: EN HIER IS PIETER (TEKST 3)

De Aalterse burgemeester is geen man van lange papieren… Zijn antwoord aan Knesselare, op een slimme manier ‘Reductienota genoemd (17 augustus), was welgeteld één A4-ke lang. Reduceren, herleiden, verminderen, schrappen?

De tekst gaat enkel over de invulling van het ‘Administratief Traject’. Van het “blanco blad” van Knesselare was geen sprake meer.

Wat komen we te weten over het personeel? De dienstverlening zal volgens Pieter De Crem in beide gemeenten worden “aangehouden met bijhorende personeelsbezetting”. Erg duidelijk is dat niet. Als rationalisatie gebeurt met evenveel personeel, wat verandert er dan eigenlijk?

Wat met informatie voor de bevolking? Ook volgens De Crem is er hiervoor tijd tot 1 juli 2019.

Besluit

De tekst van De Crem is weinig concreet, ondoorzichtig ook. Bij het in gang zetten van de fusie werden mooie dingen beloofd, al staat er weinig op papier. En (hoelang) blijven ze overeind (personeel, lage belastingen, gratis containerpark, investeringen in Knesselare en Ursel?…)? Pieter De Crem heeft het belangrijkste snoepgoed al in de etalage gelegd: de verlaging van de gemeentebelastingen in Aalter van 6,5 naar 5,9 procent voor 2018 en 2019,  Ze komt er in 2019 ook voor Knesselare, waar er nog 8 procent gemeentebelastingen zijn. Dat is drie maanden na de verkiezingen van oktober 2018. Dat de mensen dat “wijs” vinden, geen kat die daaraan twijfelt. Of die blijheid ook de hand stuurt in een stemhokje, dat weten we over twaalf maanden.

KNESSELAARS NIEUWS OP DE VOET VOLGEN? NOTEER RECHTS VAN DIT ARTIKEL MAILADRES IN HET INSCHRIJFVAKJE, ENTER EN JE BENT ERBIJ.

FUSIE 1 GR_20171011_05_10 2017 06 09 – Immersienota

FUSIE 2 GR_20171011_05_12 20170628_feedback immersienota_v2 Knesselare

FUSIE 3 GR_20171011_05_13 20170821 Reductienota