Gazettenpraat: Slim beest – dubbele tanden – hond of varken…

Slim beest

hond-facteur Weduwe Steyaert, wonende op den Dries alhier, heeft eenen hond die blijken van bijzonder vernuft geeft. Hare dochter is getrouwd met den brievendrager van Lootenhulle, dorp dat twee uren van hier ligt. Als men nu nieuws wil zenden naar Lootenhulle, geeft men eenvoudighlijk den hond een briefje in de muil en het dier loopt op een drafje, op een half uur tijds om het briefje te bestellen en het antwoord dan mede te brengen. Is dat geen wonder? (’t Getrouwe Maldeghem, 21 juni 1891)

 

 

Zeldzaamheid

tanden-dubbelDe genaamden Petrus Bouché, oud 72 jaar, heeft nu in korten tijd dubbele tanden gekregen, en hij verhoopt van in zijnen ouden dag het geluk te genieten van zijn gebit gansch nieuw te krijgen. Wie het niet gelooft, mag gaan zien.Karel Loen van Adeghem, die bij de 80 jaar is, heeft dat ook (’t Getrouwe Maldeghem, 10 juli 1898)

 

 

Hond of varken?

varken-of-hondDe zeug van Ch.R. had 15 viggens geworpen, waaronder er 6 waren die gansch den vorm hadden (muil, pooten, lijft, tanden en staart) van honden: zij hadden nochtans een vel en vleesch als de andere viggens. Vele persoonen zijn naar die wonder diertjes, die nog eenige dagen geleefd hebben, gaan zien” (’t Getrouwe Maldegem, 6 juli 1890)

 

Illustraties: Gab VdB (voor Uilenspiegel, 1980)