Sprokkelingen uit Eentveld (2 van 2) – Door rasechte Eentvelders verteld

 

Eentveld is als wijk in Knesselare lang een buitenbeentje geweest. Dat moet hebben geduurd tot halfweg de jaren 1900. In het tijdschrift ‘Ons Meetjesland‘ noteerde Alfons Ryserhove in 1970 enkele Eentveldse anekdotes. Geschreven in een volks taaltje. Tweede van twee afleveringen.

De Rosten A. werd weduwnaar op zijn 81 ste jaar. Het duurde niet lang of hij zat met nieuwe trouwplannen; hij had het voorzien op een vrouwmens van midden de zeventig. Op zekere dag sprak hij Pastoor Van den Dooren daarover aan, maar deze trachtte hem alles uit het hoofd te praten.

 • “Allee toe”, zei de Pastoor, “op uw leeftijd nog willen trouwen, waar trekt dat nu op? De mensen zouden er komen naar kijken!  En daarbij, die vrouw is oud en versleten, ze staat al met haar één voet in de put!”

 • “Mijnheer de Paster, ik ben van uw gedacht”, gaf de Rosten onmiddellijk toe. “Eigenlijk had ik dat ook al gepeinsd, maar ja, men moet soms pakken wat men kan krijgen. Zorg gij mij voor een jonge, snelle poeze en ik zal daar veel beter mee zijn dan met die kwene, dat is zeker!…”


Eentveld, waar nog niet zo lang geleden nog cafés genoeg waren om even een “portret” te nemen (foto Martine Schelstraete)

B.D.C. ging overal hennen en konijnen stelen, hij kon zijn handen niet thuis houden.Op een zekere nacht zat hij weer in het hoenderhok van boer V.H., langs de Maldegemweg. Maar de landbouwer werd wakker door het gescharrel en het gekraai van zijn haan. Hij stond op en ging stilletjes zien. B.D.C., die al zes of zeven slapende hennen van hun stok had genomen en in een zak gestopt, werd volkomen verrast. Naar gewoonte herpakte hij zich echter zeer vlug:

“Ge moogt mij dat niet kwalijk nemen, boer, ik moet ook mijn kinderen kweken. Wij blijven daarom dezelfde vrienden, hé!” Hij schudde al de hennen opnieuw uit de zak en rolde die weer netjes op. “Dat zijn de tegenslagen van de stiel, zei hij.  Ik zal simpel eens bij andere mensen gaan en daar ook wel mijn gerief vinden, is het hier niet, ’t is elders! Daarvoor geen moeilijkheden, man!” En boer V.H. liet hem schoon gaan …


Dezelfde D.B.C. kwam weer eens voor de rechtbank te Gent, misschien wel voor de twintigste keer.

 • “Ik heb uw gezicht hier al dikwijls gezien, beweerde de voorzitter nijdig.  Dat is een slecht teken.  Gij wordt een vaste klant van de rechtbank en ik zal u eens zwaar moeten straffen!”

 • “Och, mijnheer de Juge, pleitte B.D.C. onschuldig, voor een vaste klant doet men toch al eens iets.  Die krijgt toch overal een beetje afslag ! …”

De voorzitter moest zelf lachen en zei:

 • “’t Is goed voor één keer, D.C., met acht dagen zijt ge ervan af”.

De veroordeelde, die zich aan heel wat meer verwachtte, sprong op en riep verblijd:
–  “Dank u, mijnheer de Juge, gij zijt ne goeie vent, gij!  Pf, acht dagen, dat is niets, dat zit ik af op mijn één been ! …”

En hij begon te dansen van plezier.

 • “Nog acht dagen bij”, sprak de voorzitter streng, “wegens smaad aan de rechtbank”.

Prudent D.C. was naar Eentveldkermis geweest en had daar met enige vrienden en bekenden goede sier gemaakt. Laat in de nacht, alvorens te vertrekken, had hij nogmaals met zes pinten getrakteerd, doch deze laatste had hij niet betaald. De herbergier was daar gerust in, hij kende Prudent goed en dacht dat hij zijn geld wel zou krijgen.

Enkele weken later reed Prudent daar echter voorbij, zonder binnen te komen.

De herbergbaas riep hem na:

 • “Prudent, Prudent, er staan hier nog zes pinten!”

De aangesprokene wendde zich echter vlug om :

 • Drink ze maar schoon uit!  Ik ben haastig! …

En de waard mocht naar zijn geld fluiten, wat hij overigens niet kwalijk opnam.


Peet Taarte had weer eens gevochten met een van Kleit en zijn slachtoffer zwaar toegetakeld.  Pastoor Van den Dooren berispte hem daarover zeer streng.

 • “Dat gebeurt regelmatig, Peet, zei hij, en dat is mis. Er staat geschreven dat men niet mag vechten en slaan”.

 • “Hij is begonnen, hij sloeg eerst op mijn kop!”, verdedigde Peet zich.

 • “Dat is hetzelfde. Als iemand u op de linkerwang slaat, moet ge hem ook de rechter- aanbieden! Dat staat in het evangelie en daar kent gij niets van!”

 • “Onze Lieve Heer kan dat zo niet gemeend hebben”, hield Peet koppig vol.  Dat is niet mogelijk! Allee, veronderstel dat er een, zonder recht of reden, op mijn linkerkaak klopt. Ik presenteer hem ook mijn rechterkaak en hij geeft mij weerom een ferme lap.  En daarna slaat en dorst hij altijd maar voort…  Wat moet ik dan doen?”

 • “Verder staat het ook niet meer in het evangelie”, zei Pastoor Van den Dooren voorzichtig.  “Maar als het zoveel scheelt en als hij blijft doorkloppen, ja, dan meen ik wel dat gij u ook moogt verweren surtout als het tegenover een van Kleit of van ’t Zwarte Veld is!  Dat peins ik toch.”

En Peet Taarte ging overal vertellen dat hij, in bepaalde condities, er mocht in batteren en «ruisen» van Mijnheer de Paster zelf!


De zoon W. was bij het leger en hij lag te Antwerpen, in de Falconkazerne.  Op een zaterdagmorgen mocht hij voor het eerst in congé en naar huis. Geduldig stond hij, met pak en zak, in een bepaalde straat urenlang op «zijn tram» te wachten.  Laat in de namiddag sprak een brave voorbijganger hem aan en wees hem vriendelijk erop dat er in die straat niet eens tramrails lagen!

 • “Gij moet zeker naar Knesselare, mijn jongen?”,  vroeg de goedige Antwerpenaar meewarig…

Baaske B. was oud en zwaar ziek; hij leed aan het «steen» en zag verschrikkelijk af.  Het werd een miserie van dagelijks water aftappen, enz. Pastoor Ide kwam hem dikwijls bezoeken en trachtte hem een weinig op te beuren en te troosten. Zo vertelde hij op een zekere keer over het bitter lijden van Jezus:

 • “Sommige mensen zien veel af, maar onze lieve Heer heeft nog veel méér geleden.  En die had zelfs geen puit misdaan!  Het lijden van Christus was het grootste en verschrikkelijkste lijden dat iemand op aarde ooit gekend heeft. Daarop moeten wij, zondaars, toch ook eens peinzen in onze ellende…”

Maar Baaske kreunde pijnlijk:
– “Dat is allemaal schoon en waar, Mijnheer de Paster.  Onze lieve Heer heeft zeker ook zijn vracht gehad en dat alles geduldig verdragen…  Maar, noem zo nog een keer Eén ?!…  En daarbij, als Jezus aan zijn kruis hing en veel pijn en dorst leed, dan was Hij waarschijnlijk nog altijd beter dan ik: Hij kon tenminste nog rustig wateren!”

(Verzameld door A.R.)