Groep 9910 unaniem achter fusie

Een gemeenteraadszitting anno 2017 is niet meteen een boeiend schouwspel. Dat is niet de schuld van de raadsleden, hier of elders, maar van de losgeslagen regeltjesmaatschappij waarin we de jongste decennia zijn terechtgekomen. Meestal gaat het om veel papier voor weinig inhoud. In geval van fusies lijkt het omgekeerd. Hogere overheden lijken in deze tijd wel commandoposten te zijn geworden van waaruit – zonder veel vertrouwen in de lokale politici – in een niet te volgen tempo wetjes en voorschriften worden gespuwd.  Alles moet blijkbaar “gereguleerd” worden van bovenaf.

Ook de raadsleden van Knesselare worden – zo hoorden we woensdag nog maar eens – overspoeld door een brij van “plannen, services, infosessies, beheers-, beleids- en interventieplannen, overlegplatformen, opvolgingscodes, participatieprojecten, evaluatiecomités, reglementen en voorschriften, convenanten”…  Een greep maar uit de termen waarmee ze hier op 12 april werden verblijd. Het leken wel  snelbinders rond onnodig dikke dossiers die te maken hadden met drugsbestrijding, vennootschapsbelasting, intercommunales, veiligheid rond evenementen, mobiliteit, kerkenbeleid, grondbeleid, speelstraten, groenvoorziening…

Een koude steen is soms boeiender dan een agenda van een doorsnee gemeenteraad. Geen wonder dat één stoel doorgaans volstaat om het voltallige publiek op te parkeren.

Voorbije woensdag was er evenwel een beetje volk opgedaagd, een afvaardiging van de partij van Groen van Aalter inbegrepen. Dat de fusie ter sprake zou komen, zal hier welvoor wel een trigger zijn geweest. Het punt stond niet geagendeerd, maar dat het van achter een of ander hoekje te voorschijn zou komen, was duidelijk. De fusie dook op bij de bespreking van… de opwarming van de aarde.

CO2

Dat burgemeesters samenwerken en proberen om ook op lokaal vlak een en ander te coördineren om de gepaste actie te kunnen ondernemen, is normaal. Voor zover het ook hier niet gaat om betutteling en het liefdesspel van de mieren. Maar als we de CO2-uitstoot kunnen verminderen, waarom niet?

Zo willen ook de gemeentebesturen van het Meetjesland (14 gemeenten) de krachten bundelen om de mogelijke concrete acties te bepalen. Europa en de provincie zullen dat grotendeels sponsoren en Veneco, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 25 gemeenten rond Gent, zal de administratieve plannen hiervoor “uitrollen”…

Dat laatste zou gebeuren niet met die 25 gemeenten, maar via kleinere “clusters” van gemeenten.  Knesselare zou overleggen met Waarschoot, Lovendegem en Zomergem.  “Is dat nog zinvol als er – wellicht – een fusie komt met Aalter”, vroeg schepen Fons De Neve (Groep 9910). En open was de deur. De cluster werd “on hold” gezet, maar uitstel is geen afstel, benadrukte De Neve.  Het principe van de reductie van CO2 werd goedgekeurd,  en er werd vastgelegd wie voor Knesselare aan latere besprekingen zou deelnemen (burgemeester, secretaris), maar meer ook niet. “Ook Aalter tekent mee”, wist de burgemeester via de provincie. Voor de rest is het wachten… op de fusie.

MUG

Vooraleer dan toch aan een (klein) fusiedebat te beginnen werd nog goedgekeurd dat Knesselare als Oost-Vlaamse gemeente toch steun zou geven voor het instandhouden van de MUG-helicopter die vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge opereert, maar ook een deel van het Meetjesland bedient. De provincie Oost-Vlaanderen zette de subsidiëring stop, maar onder meer de pompiers van de brandweerzone Meetjesland vonden dat geen goed nieuws. “Ook in Knesselare hebben we vorige jaar meerdere keren bijstand gekregen via de MUG-heli”, verduidelijkte burgemeester Erné De Blaere. Op zijn voorstel zal Knesselare zoals enkele andere gemeenten in de omgeving een bijdrage leveren (1300 euro per jaar, of 0,15 eurocent per inwoner). Lees hier meer: hier

 

Fusie

En dan de fusie. Wat wisten we nog niet? Weinig, maar toch.

  • We weten nu uit het debat dat àlle leden van de fractie van Groep 9910 voorstander van een fusie met de “evenwaardige partner” Aalter zijn, “ook al zijn we kleiner”. Dat bevestigde de burgemeester op vraag van Groen. Hij stopt niet onder stoelen of banken dat hij (en zijn fractie) duidelijk voor zijn omdat zo’n fusie troeven heeft (fiscale voordelen, de gunstige liggen van Aalter (spoor, autosnelweg, kanaal…) een meer industrieel profiel dat goed spoort met het meer landelijk-groen profiel van Knesselare
  • We weten dat de gesprekken en onderhandelingen met Aalter hierover in het najaar (oktober?) van 2016 zijn gestart.
  • We weten dat de beide gemeentebesturen (colleges van burgemeester en schepen) op 19 april nog één keer onderhandelen
  • We weten nu dat er nadien voort wordt onderhandeld (bestuur en ambtenarij, eventueel een fusiebegeleider van de Vlaamse overheid?) ter voorbereiding van de intentieverklaring tot fusie die op 23 mei zal voorliggen op de twee gemeenteraden. Op die dag wordt daarover op dat moment ook effectief gestemd. (Er is vooraf op 10 mei nog een reguliere gemeenteraad)
  • We weten dat Groep 9910 dat als de start ziet van een “communicatie- en participatieproject” met de bevolking, maar dat ze tot dusver niet uitklaart hoe dat zal worden aangepakt
  • We weten dat Groen “niet tegen een fusie is”, maar wel tegen het omgekeerde traject dat werd gevolgd. “Knesselare heeft al zijn miserie gehad: de problemen met de vorige burgemeester, de vervanging van de secretaris, het meerjarenplan… Het hele dossier is voor Groen een zoveelste zorg en “grote ontgoocheling”, besloot Ann Depoortere.

Die laatste twee punten lijken wel de zwakke plekken in het dossier. Alvast Groen toonde zich misnoegd over het feit dat de oppositie op geen enkele manier betrokken werd bij en geïnformeerd werd over de plannen. “Wij voelen ons gepasseerd”, aldus de raadsleden Peter Van Wonterghem en Ann Depoortere. “Er zijn in Knesselare ook mensen die voor ons hebben gestemd. En wij hebben altijd constructief oppositie gevoerd. Nu moeten we alles langs de straat horen zeggen, als alles in kannen en kruiken is. Waarom zo geheimzinnig, ja zelfs achterbaks doen?”, voegde Harry Arnaut daaraan toe.

Herlinde Trenson (Groep 9910) herhaalde nog eens dat er op 23 mei geen beslissing wordt genomen. “Als aan de bezwaren die bij participatie en communicatie en inspraak opduiken geen passend gevolg wordt gegeven, houdt het ook voor ons op”.  De burgemeester herhaalde dat het hele project er is voor de bevolking, niet voor hem (hij stopt met politiek in 2018), ook niet voor Groep 9910 waar men wel beseft dat er voor nogal wat (vaak nog jonge) raadsleden geen plaats meer zal zijn in de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe gemeentebestuur. Anderzijds is er in de onderhandelingen ook duidelijk  “rekening gehouden met de Knesselaarse dorpseigenheid en met de belangen van het gemeentepersoneel”.

Wat inspraak betreft, wees De Blaere erop dat “hoorzittingen” als inspraakkanaal niet altijd succesvol verlopen. In Zingen/Kruishoutem was de belangstelling ervoor gering.  In hoorzittingen zal het plan dus vermoedelijk worden toegelicht, maar het mag nu al duidelijk zijn dat niet op elke slak zout zal worden gelegd. Zijn de pintjes al besteld?