Knesselare wordt dorp binnen Aalter

Vandaag dinsdag 23 mei  om 20 uur beslist Knesselare zichzelf af te schaffen als autonome gemeente. Oei, klinkt negatief, maar kan ook meevallen. Groep 9910 ondertekent officieel een intentieverklaring om te fuseren met Aalter. Groen zal zich vermoedelijk onthouden. Hiermee wordt de fusie de facto definitief. Hooguit wat details in de uitwerking kunnen nog wijzigen.Alea iacta est. De teerling is geworpen. Julius Caesar zou deze gevleugelde woorden hebben uitgesproken toen hij de macht greep en in 49 voor Christus met zijn legioenen de rivier de Rubicon overstak. De zegswijze wordt tegenwoordig gebruikt in de betekenis dat bepaalde gebeurtenissen onherroepelijk in gang zijn gezet, en dat iets onvermijdelijks zal gebeuren, zoals de gokker die de dobbelsteen al gegooid heeft.

Agenda

Dat onherroepelijke hangt ook rond de beslissing die op de raadszitting van 23 mei wordt genomen: de goedkeuring van “de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Knesselare en Aalter. Principiële beslissing“.

Nieuws van de dag

Op een toelichting voor de media werd de nieuwe naam van de nieuwe gemeente bekendgemaakt. De twee raden moeten die op hun bijeenkomst op 23 mei nog goedkeuren, maar het wordt ‘Aalter‘. Verrassend is dat niet.

Aalter KnesselareSamen. Sterker. Beter. Dat worden de kernwoorden van het logo dat het symbool wordt van de fusieoperatie. Met ‘Samen’ wijst men op de gelijkwaardigheid van de fuserende gemeenten. Die zullen, zo hoopt men, ‘Sterker’ worden op termijn. En daarvan worden we met z’n allen wellicht ‘Beter’. Vanaf 23 mei opent de website SamenSterkerBeter.be. In juli krijgen we een folder in de bus over het participatietraject. Er komen infovergaderingen in Aalter (13 juni, auditorium)  Knesselare (15 juni, gemeentehuis) en Ursel (Katerhoek). 

Op de persconfereentie werd ook een presentatie gegeven van korte interviews en een aantal “getuigenissen“. Vooral van believers en voorstanders van de fusie. Die zijn – zo blijkt – makkelijker te vinden dan critici. Al lijkt de apathie nog groter, maar dat kan veranderen.

Getuigenissen

Historicus Peter Laroy wees op de eeuwenoude historische banden, op de verwantschap van de dorpsdialecten. “Er is historisch wel een en ander te zeggen pro fusie”. Woestijne was inderdaad honderden jaren het foncier (het bestuurlijke kerndomein) van het Land van de Woestijne, waartoe naast Aalter en Bellem ook het grootste deel van Knesselare behoorde.

Knesselarenaar Jan Claeys, bibliothecaris in Aalter, wees erop dat het met de fusie allemaal wel goedkomt als de identiteit van de dorpen niet ondergesneeuwd geraakt. Die hebben immers hun eigen weefsel van verenigingen, feesten en kermissen, etc.

Voormalig schooldirecteur André Ornelis benadrukte dat de “vrijwilligheid” van de fusie een goede zaak is en ook hij vroeg dat rekening zou worden gehouden met de eigenheid van de kleinere entiteiten en het koesteren van “het menselijke, het minder formele”.

Peter Versluys zei te hopen dat de fusie er eindelijk kan voor zorgen dat ook Knesselare eindelijk een culturele infrastructuur krijgt waar ook ruimte is voor wat grotere cultuurevenementen. “Met Aalters geld dus”, voegde hij er schalks aan toe.

Ondernemer Koen Verstraete wees op de evidentie van schaalvergroting, die economische, maar ook sociaal-culturele ontwikkeling ten goede zal komen.

Er mocht al eens gegrapt worden ook. Iemand in de reportage zei dat het zijn “droom was om van het vliegveld van Ursel een internationale luchthaven te maken, zodat hij voor zijn reisjes niet meer naar Zaventem moest”.

De twee burgemeesters zijn overtuigd van hun zaak. (Foto Radio 2)

De twee burgemeesters somden heel kort nog even de voordelen van, een fusie op. Die kwamen hier al eerder aan bod (financieel: schuldvermindering, belastingen gelijkgeschakeld op het laagste niveau, een stevig uitgerust recyclagepark, een gemeentelijk ontmoetingscentrum in alle dorpskernen, meer middelen via efficiëntie, hoop op economische aantrekkingskracht wegens schaalvergroting, het compatibel zijn van “bedrijvig” Aalter en “landelijk” Knesselare).

Burgemeester De Crem benadrukte dat de fusie “geen gemanipuleerd verhaal is geweest” ‘en dat Knesselare inderdaad wel zal varen.

Identiteit

Ook valt op dat de gemeentebesturen toch wel duidelijk wijzen op het behoud van identiteit voor de verschillende dorpen. Die identiteit bleef ook na vorige fusie (1976) overeind, zowel in Ursel binnen Knesselare, als voor de gemeenten die bij Aalter werden gevoegd, zo luidde het. Burgemeester De Blaere drukte erop dat “Knesselare niet wordt geannexeerd. We gaan absoluut onze eigenheid bewaren”. Hij herhaalde ook dat er van eigenbelang van politici geen sprake was. ‘Ze nemen een risico, en hoe dan ook, een deel van de huidige bestuurders weet dat de kans op herverkiezing beperkt is”. Als concrete realisaties voor de toekomst legde hij de nadruk op betere accommodatie in Knesselare (zaal, ontmoetingsruimte) en op zorg voor het Drongengoed, en op de herinrichting van de dorpskernen van Knesselare en Ursel (veilige oversteek over Urselseweg).

Belangrijk voor Knesselare is ook dat Aalter bevestigt dat “voldoende beleids- en investeringsruimte wordt gemaakt voor het huidige Knesselare en Ursel”. Ook dienstverlening dicht bij de mensen wordt bevestigd: “Heel wat diensten blijven in eigen gemeente”…

Veel concreter wordt het allemaal niet, want het is pas “tijdens de komende maanden” dat de voordelen van de fusie verder worden onderzocht. Ook over praktische zaken (postcode, dubbele straatnamen, etc.) werd nog niets definitief beslist. Dat is werk voor het “fusieteam” dat nu aan de slag gaat en in de loop van 2017 alles moet voorbereiden. Onderweg volgt de fameuze “participatie” of inspraak van de burgers. Die kunnen op infoavonden terecht (zie hoger) of mailen naar SamenSterkerBeter@knesselare.be

Die participatie zal de fusie-intentie niet meer wijzigen. Of hooguit een beetje. Burgemeester Erné De Blaere heeft dat heel duidelijk gemaakt op de vorige gemeenteraad: “We gaan nadien NIET terugkeren op de fusiebeslissing”. Pieter De Crem voegde daar dinsdagmiddag nog iets aan toe: “De inspraak van de burger is er op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen”.

In een overheidsdocument zonder titel dat ons vorige week werd bezorgd is sprake van “het voornemen om de samenvoeging verder te onderzoeken met het oog op een eventuele goedkeuring van het gezamenlijke voorstel tot samenvoeging door beide gemeenteraden om dit voorstel “uiterlijk op 31 december 2017 in te dienen bij de Vlaamse Regering en aansluitend bij dit besluit een participatietraject op te starten. De twee secretarissen en de twee ontvangers moeten de overeenkomst administratief en financieel verder uitwerken”. Hier is dus sprake van een “eventuele” goedkeuring…

Wat dinsdag op de persmeeting in elk geval duidelijk werd, is dat het voor een nieuw en gezamenlijk beleid toch wel wachten is tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Het is uiteindelijk maar op 1 januari 2019 dat de fusie echt een “feit” wordt. Pas dan zullen de kaarten definitief zijn geschud. En zal de bevolking een duidelijk zicht krijgen op wat verandert en wat niet.

BIJLAGE – En de wind waait…

Hieronder de ontwerpbeslissing, zoals die op dinsdag 23 mei op de gemeenteraad zou worden genotuleerd.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 mei 2017 om 20.00u Leidraad van de vergadering

Agendapunt 2: Algemeen bestuur ‐ Vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Knesselare en Aalter. Principiële beslissing ‐ goedkeuring

Ontwerpbesluit:

Deze beslissing wordt genomen op basis van:

het decreet van 24 juni 2016 houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, van het provinciedecreet van 9 december 2005 en het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, in het bijzonder de artikelen 7 en 8;

 de overweging dat dat artikel 7 van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 bepaalt dat gemeenteraden met een gemotiveerde principiële beslissing hun gezamenlijke intentie tot samenvoeging kunnen kenbaar maken aan de Vlaamse Regering; dat na onderzoek door en veelvuldig overleg tussen de voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Aalter enerzijds en dat van de gemeente Knesselare anderzijds, de intentie is ontstaan om de beide gemeenten samen te voegen; dat deze intentie is veruitwendigd door middel van een engagementsverklaring die door beide voorzitters van de respectievelijke gemeenteraden en door alle leden van beide colleges is ondertekend op woensdag 3 mei 2017 in de raadszaal van het gemeentehuis van Aalter;

 de overweging dat deze intentie bovendien is tot stand gekomen vanuit het bewustzijn dat de maatschappelijke uitdagingen voor de lokale besturen, een steeds grotere mate aan complexiteit vertonen; dat er daarnaast wordt vastgesteld dat er op tal van domeinen zoals politionele en brandweerveiligheid, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening, reeds een schaalvergroting is doorgevoerd; dat bovendien het decreet van 24 juni 2016 houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten, financiële stimuli voorziet om hierdoor de bestuurskracht van de gemeenten te verhogen en extra beleidsruimte te creëren; dat de overtuiging aanwezig is dat een fusie van beide gemeenten een wissel op de toekomst kan en zal betekenen, in het belang van de inwoners en dit gesteund op en door een krachtdadig en kwalitatief bestuur;

 de overweging dat een vrijwillige samenvoeging van beide gemeenten er bijkomend voor zal zorgen dat de nieuwe gemeente sterker kan wegen binnen partnerschappen en ten aanzien van andere overheden; dat deze versterking en de aan de vrijwillige samenvoeging gekoppelde schuldovername door de Vlaamse overheid de inwoners en de dienstverlening zal ten goede komen;; dat de samenvoeging ervoor kan zorgen dat de dienstverlening uitgebreider, meer gespecialiseerd, toegankelijker en efficiënter kan verlopen; dat er kostenefficiëntiewinsten zullen worden geboekt door het delen van vaste kosten, gemeenschappelijke aankopen en afslanken van overhead; dat het bestaande materiaal en dito infrastructuur beter kan worden aangewend; dat planning en aanbod van facilitymanagement en vrijetijdinfrastructuur beter kan worden benut; dat de ondersteunende diensten van de nieuwe gemeente efficiënter zullen kunnen worden ingezet (back-up en pooling van personeel) en een hogere mate aan gespecialiseerde kennis kunnen opbouwen; dat er dus een sterkere interne organisatie met meer ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor het personeel kan worden gerealiseerd;

 de overweging dat de intentie tot samenvoeging wordt gedeeld met het college van burgemeester en schepenen van Aalter en ook wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Aalter met het oog op het bekomen van dezelfde principiële goedkeuring;

 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

De gemeenteraad besluit: met eenparigheid van stemmen / stemmen voor:…/tegen: …/ onthoudingen:…

Artikel 1. een vrijwillige samenvoeging van de gemeente Aalter met de gemeente Knesselare principieel goed te keuren, voorafgaand aan een definitieve beslissing uiterlijk te nemen voor 31 december 2017.

Artikel 2. De beoogde samenvoegingsdatum vast te leggen op 1 januari 2019.

Artikel 3. De voorgenomen samenvoeging verder te onderzoeken met het oog op een eventuele goedkeuring van het gezamenlijke voorstel tot samenvoeging door beide gemeenteraden en dit uiterlijk op 31 december 2017 in te dienen bij de Vlaamse Regering.

Artikel 4. Aansluitend bij deze beslissing een participatietraject op te starten.

Artikel 5. Gemeentesecretaris Luc Jolie aan te duiden als de gemeentesecretaris-coördinator van de samenvoegingsoperatie op ambtelijk niveau en gemeentesecretaris Els Van Cleemput hem daarin te laten bijstaan; financieel beheerder Nadine Mynsberghe aan te duiden als de financieel beheerder – coördinator van de samenvoegingsoperatie op ambtelijk niveau voor de coördinatie van de financiële aspecten van de samenvoeging en financieel beheerder Vicky Bonte haar daarin te laten bijstaan.

Artikel 6. Het principebesluit te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Artikel 7. Dat dit besluit slechts uitwerking heeft indien ook de gemeenteraad van Aalter zijn principiële goedkeuring aan de samenvoegingsoperatie hecht.

De voorzitter sluit de vergadering om xx.xx uur

Conclusie

De huidige politieke meerderheid beslist op 23 mei om Knesselare bij Aalter te voegen. Juist, het gaat om een relatief kleine groep van een tiental mensen, maar in princiep kan dat. In het fusiedecreet is geen sprake van “verplichte inspraak” en dialoog voorafgaand aan een principiële of zelfs definitieve beslissing.  Het fusiedecreet legt “geen criteria of zware vormvereisten” op inzake burgerparticipatie. “De besturen bepalen zelf of en in welke mate ze de burgers bij het fusietraject betrekken”, verduidelijkt Bram Opsomer, beleidsadviseur van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Maar na bijna duizend jaar, is dit voor sommige burgers op z’n minst toch even slikken. En afwachten… Het wordt voor de burgers een kwestie van vertrouwen.

Ten gronde oordelen over plussen en minnen is voorlopig nog moeilijk, bij gebrek aan concrete info over de inhoud van het dossier. Wordt dus vervolgd.

Foto op website: Radio 2