Kerkkoor zingt veertig jaar

Het Sint Willibrorduskoor zingt veertig jaar. Dat werd zondag 16 oktober gevierd. In onze kerk wordt al lang gezongen. En niet alleen door de kosters/organisten.

De eerste sporen van kerkelijke koorzang vinden we in de oudste jaargangen van de 19de eeuwse kranten, waar nu en dan wel iets te lezen viel over de “zangafdeling van het alhier bloeiende genootschap van den H. Franciscus Xaverius“. Die Xaverianenbond (°1869), in Knesselare “de Siezen” genoemd, was een katholieke vereniging die gelovigen kerkelijk wou samenbrengen. Ze werkte aan de geestelijke vorming van haar leden en zorgde voor het bijstaan van behoeftige gezinnen. Maar blijkbaar mocht er ook al eens tijd gemaakt worden voor plezier en vertier. De Xaverianen hadden een eigen koor.

De Gazette van Eeckloo leert ons iets meer over dat laatste, bij voorbeeld als het koor in februari 1873 gaat zingen bij hun collega’s in Adegem. “Na in de vergadering van ons genootschap eenige puike zangstukken te hebben uitgevoerd en vervolgens bij den eerwaarden heer pastoor eene smakelijke flesch geledigd te hebben, begaven de lustige Xaverianen zich in eenige herbergen van ons dorp, alwaar wij ons nogmaals op de kundige uitvoering van verscheidene zangstukken zoo koor en als kluchtliederen vergastten… Een woordje nogtans: Liever zagen wij de Knesselaarsche zangers uitsluitelijk Vlaamsche koren (liederen) aanleren. Alsdan zouden zij verstaan worden door hunne Vlaamsche broeders die het fransch niet machtig zijn, zonder te rekenen dat er misschien onder hen gevonden worden die niet altijd zelf weten wat zij zingen. Dat onze Knesselaersche vrienden vooral tot leus verkiezen: “In Vlaanderen Vlaamsch”. (Gazette van Eeckloo, 2 maart 1873)

In de jaren 1870 wordt hier de koorzangmaatschappij ‘Sint-Cecilia’ opgericht. Als we ’t Getrouwe Maldeghem mogen geloven gebeurde dat onder impuls van de Knesselaarse schrijver en journalist August Bultynck. “Toen hij zijne liedjes dichtte en ze door zijne makkers deed zingen… Daaruit onstond de koorzangmaatschappij”  (20 januari 1907). Dat koor luisterde kerkdiensten op, maar zong ook “buiten de kerk” en nam deel aan festivals.Verslaggevers in de regionale katholieke kranten wezen op het verschil tussen dit soort deugdelijk gezang en de straatmuziek, waarvan men liever afstand nam.

cecilia-koor-les-enfants-de-paris

Les enfants de Paris”. Een van de vele Franstalige liederen in de toen nog handgeschreven zangboeken van het koor Sint-Caecilia (AVdC)

Koren en danskotten

“Onze groote kermis belooft dit jaar zeer aantrekkelijk te zijn. Den maandag, 3 oktober, huldigen de koorzangers hun prachtig nieuw vaandel in, met de welwillende medewerking onzer fanfarenmaatschappij… De bevolking en de vreemdelingen zullen zich dus elken dag op eene deftige wijze kunnen vermaken; wij hebben hier geene danskotten of soortgelijke vuiligheid noodig om ons wel te verzetten.” (’t Getrouwe Maldegem, 2 oktober 1892)

 

 

 

 

 

Het kerkkoor

Terug naar de kerkkoren. Die werden met vallen en opstaan meestal geleid door de kosters. In de jaren 1900 waren dat Jan Van Severen (meer dan 65 jaar koster), zijn zoon Adolf Van Severen (49 jaar dienst), vanaf de jaren 1920 tot omstreeks 1960 Jean-Baptiste Magerman. Een orgel bespelen is blijkbaar Musiceren moet goed zijn voor de gezondheid. Ook Julien Willems is meer dan veertig jaar koster geweest. De kosters zorgden er meestal voor dat ze een koor(tje) hadden om de diensten op te luisteren. Bij de een lukte dit al beter dan bij de ander.

In 1976 werd het huidige kerkkoor Sint-Willibrordus opgericht onder impuls van Julien Vandeweghe en geleid door koster-organist Julien Willems. Het zorgt hier al jaren voor de muzikale omkadering van misvieringen en begrafenissen. Julien Vandeweghe, naar Brugge verhuisd, werd opgevolgd door Gerard Van de Casteele en die dan weer door Bart Vandeweghe. Sinds 2010 staat het koor onder de leiding van Johan Boudry, de huidige organist.

Op zondag 16 oktober om 11 uur was er een jubileummis ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het koor. Het koor telt momenteel 28 leden en repeteert op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Wie graag zingt, is welkom.

Deze slideshow vereist JavaScript.